Mainos

Onko kiinteistöyhtiö aiheellinen tonttikaupoissa?

No image
Mainos
Tarkan etsinnän jälkeen löysimme pää­kau­pun­kia­lu­eel­ta mieleisemme pien­ta­lo­ton­tin, joskin tietysti hurjan hintaisen. Hieman outoa tont­ti­kau­pas­sa oli se, että myyjä myi meille kiin­teis­töyh­tiön, joka puolestaan omistaa tontin. Hieman jäimme ih­met­te­le­mään, mitä hyötyä tällaisesta jär­jes­te­lys­tä saattaisi olla.

Kannattaako asia säilyttää sel­lai­se­naan? Joudummeko hoitamaan yhtiön kirjanpidon ja ti­lin­pää­tök­set kuten osakeyhtiön kohdalla? Miten yhtiön mahdollinen purkaminen tapahtuisi?


Aloitetaanpa yhtiöiden juridisista lähtökohdista. Asunto-osakeyhtiönä pidetään yhtiötä, jonka tarkoituksena on omistaa ja hallita yhtä tai useampaa rakennusta, joissa olevien huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä määrätty osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi, ja jonka jokainen osake yksin tai toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määriteltyä huoneistoa.Kiinteistöosakeyhtiönä taas pidetään osakeyhtiötä, jossa huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolta ei ole määrätty osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi. Vuoden 1991 jälkeen perustettujen kiinteistöosakeyhtiöiden osalta sovelletaan asunto-osakeyhtiölakia, jollei yhtiöjärjestyksessä ole toisin määrätty. Kiinteistöosakeyhtiöön, joka on perustettu ennen 1.1.1992, sovelletaan osakeyhtiölakia, mutta senkin yhtiöjärjestykseen voidaan ottaa asunto-osakeyhtiölain soveltamista koskeva määräys.Edellä olevien seikkojen vuoksi kysyjän ongelmaa on johdonmukaista pohtia yleisemmin siltä kannalta, kuinka järkevää tai hyödyllistä on järjestää omakotitalon rakentaminen ja siinä asuminen yhtiömuotoiseksi. Ilman tarkempia taustatietoja on mahdotonta ottaa kantaa siihen, miksi kyseinen kiinteistö on ollut kiinteistöosakeyhtiön omistuksessa ja kaupan kohteena ovat olleet tämän kiinteistöosakeyhtiön osakkeet. Periaatteessa olisi ollut mahdollista ostaa kyseiseltä kiinteistöosakeyhtiöltä rakentamiseen tarkoitettu kiinteistö normaalilla kiinteistökaupalla.Yleisimmin asunto-osakeyhtiötä käytetään omakotitalorakentamisessa silloin, kun kiinteistölle tulee monia rakennuksia. Tilanne voi olla usein se, että kiinteistölle on kaavan perusteella mahdollista rakentaa monta rakennusta, mutta rakennuspaikkoja ei ole mahdollista lohkoa itsenäisiksi tiloiksi. Toinen melko yleisesti käytetty vaihtoehto kyseisessä tilanteessa on kiinteistön yhteisomistus ja siihen liittyvä hallinnanjakosopimus.

Juttu jatkuu mainoksen jälkeen


Yhtiömuotoisuuden eräänä puolestapuhujana on joskus tuotu esiin se, että ostajan maksettavaksi tulee osakkeiden kaupasta pienempi varainsiirtoveron määrä kuin normaalista kiinteistökaupasta. Muita mainittavia hyötyjä en näe yhtiömuodon käyttämisellä saavutettavan yksittäisen omakotitalon rakentamisen yhteydessä. Lisäksi on todettava, että sekä asunto-osakeyhtiössä kuin myös kiinteistöosakeyhtiössä tulisi lain sanamuotojen mukaan olla useampi kuin yksi huoneisto. Niissä tapauksissa, joissa asunto-osakeyhtiömuotoisella järjestelyllä on rakennettu useita omakotitaloja yhdelle kiinteistölle, on toisinaan käytetty järjestelyä, jossa rakennusten kunnossapitovastuu sekä vastuu kaikista rakennuksen aiheuttamista kuluista on siirretty yhtiöjärjestyksen määräyksellä kunkin yksittäisen talon haltijalle. Tällöin yhtiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen hoitaminen yksinkertaistuu melkoisesti. Muussa tapauksessa kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiön ainoakin osakas on velvollinen huolehtimaan yhtiön kirjanpidon ja tilinpäätösten toimittamisesta. Kiinteistöosakeyhtiö on mahdollista purkaa selvitysmenettelyllä, jolloin velkojen maksamisen jälkeen yhtiön omaisuus, tässä tapauksessa siis tontti, voidaan jakaa osakkaalle tai useammille osakkaille. Menettely on melko monimutkainen ja aiheuttaa väistämättä kustannuksia. Kiinteistöosakeyhtiö voi myös myydä tontin, mutta tällöinkin omaisuuden siirrosta aiheutuu kustannuksia esimerkiksi varainsiirtoveron muodossa. Kaikissa toimissa tulee myös huolellisesti harkita ja ennakoida mahdolliset muut veroseuraamukset.  

Kommentit

Kysy, tai kerro miten onnistuit!
Kommentit (0)