Mainos

Mihin rakentajan poikkeuslupa oikeuttaa?

No image
Mainos
Ostimme asemakaava-alueella sijaitsevan tontin kaupungilta. Kaa­va­mää­räys­ten mukaan rakennusten tulee olla yk­si­ker­rok­si­sia. Naapurimme sai kuitenkin rakentaa poik­keus­lu­val­la kak­si­ker­rok­si­sen talon, mikä aiheuttaa omalle ra­ken­ta­mi­sel­lem­me haittaa ja kohonneita kus­tan­nuk­sia.

Naapurimme tiiliaita on myös noin 40 cm oman tonttimme puolella ja heidän pen­sa­sai­tan­sa on sijoitettu siten, että sen juuret ja oksat tulevat tonttimme puolelle. Haluaisin saada vastauksen siihen, saako poik­keus­lu­val­la rakentaa siten, että naapurin tontti tulee ra­ken­nus­kel­vot­to­mak­si?


Periaatteena on, että poikkeuslupa ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa muulle rakentamiselle ja maankäytölle tai kaavan vastaiselle toteuttamiselle. Tältä osin naapurikiinteistön omistajan oikeussuojakeinona on, että häntä kuullaan poikkeuslupa- ja rakennuslupahakemusten käsittelyn yhteydessä. Hänellä on myös mahdollisuus valittaa tehdyistä päätöksistä ja hakea niihin muutosta, mikäli katsoo niiden aiheuttavan olennaista tai kohtuutonta haittaa omalle rakentamiselleen.

Tilanteesta saattaa tulla ongelmallinen, jos poikkeuslupa tai rakennuslupa käsitellään ja myönnetään jo siinä vaiheessa, kun naapuritontin omistusoikeus on vielä kaupungilla. Tällöin vaarana on, ettei aikaisemmin myydyn tontin poikkeus- tai rakennuslupahakemusta käsiteltäessä oteta riittävästi huomioon sen vaikutuksia kaupungin omistuksessa olevalle naapuritontille.

Kysyjän kannattaa selvittää, johtuvatko hänen tarkoittamansa vaikeudet oman tontin rakentamiselle juuri naapurin poikkeusluvan määräyksistä, missä vaiheessa kyseessä oleva lupakäsittely on ja olisiko rakennusjärjestelyihin vielä mahdollista vaikuttaa. Kannattaa myös tutkia, mitä tietoja kysyjälle annettiin tontin rakentamiskelpoisuuteen liittyvistä asioista ennen kaupan päättämistä. Tämä etenkin, jos poikkeuslupa naapurikiinteistölle on myönnetty ennen kysyjän tonttikauppaa.  

Juttu jatkuu mainoksen jälkeen


Kiinteistöjen välinen aita rakennetaan yleensä aitaa tekevän kiinteistön omistajan puolelle rajaa tai joskus myös rajalle, mikäli aita palvelee molempia kiinteistön omistajia. Periaatteena on kuitenkin, ettei naapurin tontille saa rakentaa ilman hän myötävaikutustaan.

Naapuruussuhdelaissa on määräys, jonka mukaan pensasaitojen ja puiden juuret tai oksat eivät saa ulottua tai kasvaa naapurikiinteistön puolelle. Yli rajan tulevat oksat on jopa mahdollisuus leikata, jos naapuri ei kehotuksesta huolimatta niitä poista. Molempien kiinteistöjen omistajien myötävaikutuksella tehtävä raja-aita voidaan luonnollisesti sijoittaa rajalle niin, että sen oksat ulottuvat molempien kiinteistöjen puolelle.

Kysyjän kannattaa yhteistyössä kaupungin rakennusvalvonnan ja naapurikiinteistön omistajan kanssa pyrkiä löytämään rakentamiselleen sellaiset ratkaisut, joilla poikkeusluvan aiheuttamat hankaluudet voitaisiin estää tai niitä rajoittaa. Kannattaa myös selvittää, onko päätöksistä vielä mahdollisuus huomauttaa tai valittaa. Mikäli kysyjälle ei ole annettu oikeita ja riittäviä tietoja tontin rakentamiskelpoisuudesta ennen kiinteistön kauppaa, voisi olla hyvä jopa tiedustella myyjänä olleen kaupungin valmiutta osallistua kohonneisiin perustamiskustannuksiin.  

Kommentit

Kysy, tai kerro miten onnistuit!
Kommentit (0)