Mainos

Kuinka välttää tonttikaupan riskit?

No image
Mainos
Olemme hankkimassa talolle tonttia, mutta tietoa puuttuu. Kiin­nos­tuk­sem­me kohteena on yksi kau­pun­kia­lu­eel­la sijaitseva, tilasta erotettava tontti, josta mainitaan, että mittaus on vielä suo­rit­ta­mat­ta. Ym­pä­ris­tö­kun­nis­sa on hinnaltaan edullisia tontteja, joista todetaan, että rakennuslupa vaatii suunnittelutarveratkaisun. Ovatko nämä eri­kois­ta­pauk­sia, joista aiheutuu ostajalle riski tai ylimääräistä vaivaa? Milloin tulee kyseeseen hal­lin­nan­ja­ko­so­pi­mus?


Tonttikauppaan liittyy aina paljon selvitettäviä asioita, joiden osalta voidaan todeta, että selvitystyön laiminlyöminen muodostaa ehkä suurimman riskin. Riskit voidaan parhaiten välttää sillä, että otetaan selvää kaupan kohteen ominaisuuksista ja toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen, jotta sitä voidaan hyödyntää ostajan tarpeet täyttävänä rakennuspaikkana.

Isommasta tilasta irrotettavan tontin osalta kyse on määräalan kaupasta, joka muodostetaan itsenäiseksi tontiksi lohkomistoimituksessa. Lohkomistoimitus tulee tällöin vireille ilman hakemusta, kun käräjäoikeudesta on tullut ilmoitus määräalaan myönnetystä lainhuudosta kaupungin kiinteistörekisterin pitäjälle. Tässä yhteydessä kannattaa tarkistaa, että kaupan kohteena oleva määräala muodostaa voimassaolevan tonttijaon mukaisen tontin. Lohkomistoimituksessa voidaan myös perustaa yhdessä naapuritonttien kanssa esimerkiksi kysyjän mainitsemia tie- tai kulkurasitteita toisen tontin hyväksi.

Ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää haja-asutusalueelle tai alueelle, jolla ei ole voimassaolevaa asemakaavaa (suunnittelutarvealue), tarvitaan suunnittelutarveratkaisu. Tällä ratkaisulla harkitaan, onko rakennusluvan myöntämiselle olemassa edellytyksiä. Sinänsä suunnittelutarveratkaisun, poikkeamisluvan tai rakennusluvan hankkimista ei pitäne käsittää kysyjän tarkoittamalla tavalla ”ylimääräisenä vaivana”.Rakennuspaikan hankinnassa kannattaa turhien riskien välttämiseksi kuitenkin ennen kaupantekoa varmistaa, että tontti on rakennuskelpoinen – eli se seikka mitä ja kuinka paljon tontille saa rakentaa. Ellei sitä voida luotettavasti selvittää ennen kaupantekoa (esimerkiksi hakea suunnittelutarveratkaisua tai mahdollista poikkeamislupaa), kauppakirjaan kannattaa kuitenkin ottaa purkava ehto tai muu ehto, jolla varmistetaan myytävänä olevan tontin rakennusoikeus ja sen määrä.

Juttu jatkuu mainoksen jälkeen


Hallinnanjakosopimusta käytetään silloin kun useammat henkilöt omistavat kukin määräosan (esimerkiksi ½ ja ½) tontista. Tällöin hallinnanjakosopimuksella sovitaan yhteisomistajien hallinta-alueet sekä muut tontin rakentamiseen, hallinnointiin ja asumiseen liittyvät seikat.

Asemakaavan osoittama rakennusoikeus ei sinänsä vanhene, ellei kaavaa muuteta, mutta esimerkiksi suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan (enintään 2 vuotta). Rakennuslupa on taas voimassa siten, että ellei rakennusluvan tarkoittamaa työtä ole aloitettu 3 vuodessa luvan myöntämisestä tai saatettu loppuun 5 vuodessa, lupa on rauennut. Voimassaoloaikana rakennusluvan aikaa voidaan kuitenkin erityisestä syystä jatkaa.

Kuten edellä olevasta ilmenee, eri vaihtoehtoja ja huomioitavia asioita liittyy rakentamiseen ja tonttikauppaan huomattavan suuri määrä. Ostajan kannattaa hankkia tonttikauppaa käsittelevä kirja ja selvittää siitä aiheeseen liittyviä seikkoja. Kun päästään lähemmäksi varsinaisen tonttikaupan tekemistä, kannattaa vakavasti harkita asiantuntija-avun käyttämistä kaupan toteuttamisessa.

Kommentit

Kysy, tai kerro miten onnistuit!
Kommentit (0)